Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten, diensten en handelingen van Campaan website-onderhoud in Utrecht.

 1. Campaan website-onderhoud in Utrecht, kvk 30214053.
 2. Opdrachtgever, de wederpartij van Campaan.
 3. Overeenkomst tussen opdrachtgever en Campaan.

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in een eerdere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Campaan zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Campaan niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 2. Afgesproken kan worden om een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag.
 3. Als Campaan na betaling van het voorschot een opdracht teruggeeft aan opdrachtgever vindt volledige terugbetaling van de aanbetaling plaats.
 4. Na afronding van een nieuwe website zal Campaan een eindfactuur sturen, eventueel verminderd met de aanbetaling.
 5. Als er sprake is van termijnbetalingen, dan kan Campaan in overleg met de opdrachtgever de tarieven aanpassen.
 6. Facturering van onderhoudskosten gebeurt per kwartaal vooraf.
 7. Andere werkzaamheden worden gefactureerd bij oplevering.
 8. Na facturatie van een nieuwe website maken Campaan en opdrachtgever nieuwe afspraken over een onderhoudscontract, strippenkaart of facturatie.
 9. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 10. Als de opdrachtgever het niet eens is met factuurbedrag, dan betaalt de opdrachtgever 50%. Daarna overleggen Campaan en opdrachtgever over de hoogte van de factuur.
 11. Alle kosten voor de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
 12. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt dan krijgt de opdrachtgever eerst een herinnering per telefoon, e-mail of per post.
 13. Daarna kunnen aanmaningskosten in rekening worden gebracht (10% van het factuurbedrag).
 14. Dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, waardoor de opdrachtgever naast het factuurbedrag en aanmaningskosten, ook de (buiten)gerechtelijke kosten moet te betalen.

Begin van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de opdrachtgever de overeenkomst bevestigd heeft.
 2. de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door Campaan
 3. aanlevering van benodigde informatie van opdrachtgever is ontvangen door Campaan
 4. de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen door Campaan.

Onderhoudscontract

Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

 1. Controleren van alle links op de pagina’s van de website.
 2. Het toevoegen of aanpassen van teksten of afbeeldingen op bestaande pagina’s, zoals typefouten, adreswijzigingen of een foto.
 3. In andere gevallen wordt -vooraf afgesproken- het uurtarief gerekend.
 4. Kosten van een onderhoudscontract moeten vooraf, binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (tekst, foto’s en/of toegang tot het control panel van de webhoster).
 2. Plaatsing van een tekstlink naar Campaan op de website van de opdrachtgever. Deze bevat een code (rel=”nofollow”) die ervoor zorgt dat dit niet ten koste gaat van de vindbaarheid in Google. Indien de opdrachtgever dit niet wilt, plaatst Campaan geen link.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Campaan zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
 2. Als de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon blijft Campaan gerechtigd om deze persoon te vervangen door iemand met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zorgt voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Campaan worden verstrekt.
 4. Als de gegevens niet op tijd aan Campaan zijn verstrekt, heeft Campaan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten in rekening te brengen.
 5. Campaan is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 6. Campaan zal zich inspannen om de website op te leveren binnen de in de offerte aangegeven termijn.
 7. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 8. Indien door Campaan of door Campaan ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor faciliteiten.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Campaan op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Campaan worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Campaan.
 2. Campaan is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Als er een vaste prijs is afgesproken en partijen van plan zijn om voor extra werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Campaan de opdrachtgever informeren over de kosten hiervan.
 4. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging of verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van een kwartaal en worden ieder kwartaal automatisch verlengd.
 2. De overeenkomst op elk moment mondeling of schriftelijk worden opgezegd en geldt voor het volgende kwartaal.
 3. Campaan kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Campaan gesloten overeenkomst of voorwaarden.
 4. Campaan heeft het recht geleverde producten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 5. Campaan zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Campaan kan worden verlangd.
 6. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 7. Restitutie van het voorschot kan niet worden gevorderd indien sprake is van opzegging of annulering van de opdracht door opdrachtgever.
 8. In geval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft Campaan, naast vergoeding van de gemaakte kosten, recht op een deel van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de reden van de opzegging.
 9. Campaan maakt daartoe een gespecificeerde factuur op basis van het normale uurtarief van Campaan. Het bedrag van de nota wordt in rekening gebracht aan opdrachtgever voor zover het de aanbetaling van 50% overstijgt.

Levering en levertijd

 1. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen.
 2. Bij een overschrijding van de levertijd met meer dan zes maanden kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Definitieve oplevering van een website is zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website en nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen.

Bewaartermijn

 1. Tenzij opdrachtgever een onderhoudsabonnement afneemt bij Campaan, wordt een door Campaan opgemaakte of opnieuw vormgegeven website of het bij de website behorende grafische bronbestand, 12 maanden bewaard, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is eigenaar van het bronbestand.
 3. Na het verstrijken van de bewaartermijn is Campaan niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege het ontbreken van bronbestanden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Campaan en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. Campaan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een provider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Campaan geen invloed kan uitoefenen.
 3. Campaan is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de providers of derden worden doorgevoerd.
 4. Campaan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren van domeinnaam en hosting bij een provider of domeinnaamregistrant.
 5. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik of als identificatie van de opdrachtgever ontbreekt.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Campaan gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Campaan kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Eigendom

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting.
 2. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever. Daarbij zijn de privacybepalingen van de SIDN leidend.
 3. De door Campaan vervaardigde website is na betaling van de factuur eigendom van de opdrachtgever.

Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Campaan.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Campaan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Algemeen

 1. Als de opdrachtgever de opdracht bevestigt verklaart hij ook dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 2. Op de door Campaan ontwikkelde materialen en foto’s berust copyright.
 3. Alle door Campaan ontwikkelde websites kunnen door Campaan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 5. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Campaan en opdrachtgever overleggen om nieuwe bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige (vernietigde) bepaling in acht wordt genomen.
 6. Op elke overeenkomst tussen Campaan en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 7. Campaan kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 8. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de al geleverde diensten.
 9. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Campaan verstrekt deze informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.
 10. Campaan heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met Campaan.